ბუნებისმეტყველების კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება – 5-7 ოქტომბერი, 2014 წელი