ფოტონიკისა და ოპტიკის აქტიური სწავლება – 8-12 სექტემბერი, 2014 წელი