პროგრამა

 

      პრაქტიკული კვლევა – ინოვაციური მიდგომა საბუნებისმეტყველო განათლებაში

26 ივნისი, 2018 წელი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ი. ჭავჭავაძის 32, ოთახი B201

კონფერენციის პროგრამა

10:00-10:15 მისალმება  
10:15-10:30 პროექტი  ARTIST პროფ. მარიკა კაპანაძე ილიას სახელმწიფო უნივესიტეტი, საქართველო
10:30-11:30  

პრაქტიკული კვლევა – როგორ გავაუმჯობესოთ საკუთარი პრაქტიკა

პროფ. ინგო აილკსი ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია
11:30-12:30 მეწარმე პარტნიორების როლი კარიერულ ორიენტაციაში დოქტ. პიტერ ჩაილდსი ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ირლანდია
12:30-13:45 შესვენება
 

 

13:45- 14:30

 

 

პოსტერების მოკლე პრეზენტაციები პროექტ ARTIS – ის მონაწილე მასწავლებლები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან
14:30 –16:45 პოსტერების სესია
16:45-17:00 კონფერენციის შეჯამება და დახურვა პროფ. მარიკა კაპანაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო