საერთაშორისო კონფერენცია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში – 23 აპრილი, 2018 წელი